Hervestiging

Hervestiging gaat over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Het is een maatregel die een oplossing moet bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin afdoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.

België : aanvulling op asiel

Hervestiging is volledig complementair aan de nationale asielprocedure. Door inspanningen te leveren op het vlak van hervestiging in België zorgt ons land voor een geïntegreerd beleid van internationale bescherming. Enerzijds kan via de nationale asielprocedure bescherming worden geboden aan de asielzoekers die hier spontaan aankomen. Anderzijds kan via hervestiging eveneens bescherming worden geboden aan de meest kwetsbare vluchtelingen in de wereld.

UNHCR : zoek naar duurzame oplossingen

Hervestiging is één van de drie duurzame oplossingen voor slachtoffers van vervolgingen, naast terugkeer naar het land van herkomst en integratie in het gastland. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) gaat voor elk van de betrokken vluchtelingen eerst na of terugkeer naar het land van herkomst (Return) of lokale integratie in het eerste opvangland (Reintegration) geen (betere) optie zijn. Enkel als deze twee alternatieven niet mogelijk zijn, kan er sprake zijn van hervestiging (Resettlement). Het gaat dan ook duidelijk om duurzame oplossingen voor lange termijn, waarbij hervestiging het sluitstuk vormt.

EU : middelen en actiekader

In het kader van het uitbouwen van de externe dimensie van het Europese asielbeleid, werkt de Europese Commissie (EC) al enkele jaren rond hervestiging. Zo wordt via het Europese Vluchtelingenfonds financiële middelen vrijgemaakt voor allerlei hervestigingsactiviteiten in de EU. Daarnaast heeft het Europees Parlement in maart 2012 een Europees gemeenschappelijk hervestigingsprogramma goedgekeurd. In dit programma worden jaarlijks op EU niveau geografische en thematische prioriteiten voor hervestiging vastgelegd en wordt ook een extra financiële impuls voorzien.

Het Europese Asielondersteuningsbureau (EASO) die in november 2010 in Malta is opgericht, heeft ten doel de inspanningen van de lidstaten op het vlak van hervestiging te stroomlijnen.