Organisaties

De volgende organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van het hervestigingsprogramma in België:

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

 • Coördinatie van selectie en transfer van de te hervestigen vluchtelingen voor België 
 • Voorbereiding en screening van de dossiers op basis van de registratieformulieren van UNHCR 
 • Organisatie van selectiemissie met interviews door protection officers van kandidaten voor hervestiging of selectie op dossier 
 • Onderzoek van de geloofwaardigheid en beschermingsnoden
 • Selectieadvies aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
 • Opvolging van transfer van de hervestigde vluchtelingen in samenwerking met IOM
 • Formele erkenning van de vluchtelingenstatus in België en documentatie

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

 • Coördinatie van transfer van de hervestigde vluchtelingen naar België in samenwerking met IOM 
 • Coördinatie van opvang en begeleiding naar integratie van de hervestigde vluchtelingen 
 • Culturele oriëntatie door Fedasil-medewerkers ter voorbereiding van de opvang en integratie na aankomst in België
 • Eerste medische screening voor aankomst in samenwerking met IOM 
 • Eerste opvang na aankomst in collectieve asielcentra
 • Coördinatie doorstroming vanuit de collectieve opvang naar de gemeenten en coördinatie van OCMW’s en NGO-partners belast met de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen naar integratie 
 • Opvolging en evaluatie van het traject naar integratie

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

 • Afleveren van reisdocumenten voor de te hervestigen vluchtelingen
 • Organisatie van de grensformaliteiten bij de aankomst in België 
 • Registratie van de formele asielaanvraag in België

FOD Buitenlandse Zaken en ambassades

 • Ondersteuning organisatie selectie- en culturele oriëntatie-missies 
 • Contacten met andere landen die (hervestigings)programma's hebben in de regio 
 • Uitreiken reisdocumenten in samenwerking met IOM

VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR)

 • Registratie van vluchtelingen in de regio 
 • Voordracht van hervestigingsdossiers aan België 
 • Faciliteren van de selectie- en oriëntatie-missies, o.a. door aanbieden van interviewruimte en tolken

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

 • Uitvoeren van medische onderzoeken in samenwerking met Fedasil
 • Reisdocumenten: coördinatie met de lokale UNHCR-afdelingen en ambassades (reisdocumenten) 
 • Begeleiding en bijstand bij het vertrek 
 • Transfer van vluchtelingen naar België (vlucht en begeleiding in transitzones en bij de aankomst)

OCMW’s en NGO’s

 • Geanticipeerde offerte van een logement na eerste opvang
 • Ondersteuning bij installatie
 • Continue sociale begeleiding gedurende 12 maanden
 • Ondersteuning bij integratie in bestaande diensten voor nieuwkomers en algemene ondersteuning bij integratiestappen van hervestigde vluchtelingen